Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

Alarobia 18 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Masindahy Matio 1, 18-24.
Andro fahavalo mialoha ny fankalazana ny Noely isika anio, tarihan'ny Evanjely hibanjina ny toetra nananan'i Masindahy Josefa, ilay Ray nanankinan'Andriamanitra ny zanany.

Talata 17 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjelin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Masindahy Matio 1, 1-17.
Ahariharin'i Masindahy Matio tamintsika teo ny fototra niavian'i Kristy, ilay Mesia. Tsy zavatra tongatonga ho azy fa fandaharan'Andriamanitra, mba hiseho sy ho hita miharihary ny firaisany amin'ny toetra maha olombelona antsika sy ny famonjena antsika amin'ny alalan'ny Zanany, hahazoan'ny rehetra ny ny fahafahana sy ny fiadanana marina.

Alatsinainy 16 desambra 2019 - Herinandro fahatelo amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 23-27.
Tsy zavatra roa samy hafa akory izay nataon'i Joany Batsita sy i Jesoa, fa iray ihany dia ny fitoriana ny Fanjakan'Andriamanitra. Samy avy amin'Andriamanitra, saingy i Joany dia mpialoha làlana fotsiny ihany fa i Jesoa kosa no mpanatanteraka.

15 desambra 2019 - Alahady faha-3 amin'ny fiavian'i Kristy.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 11, 2-11.
Antomotra ny Noely, izay fotoana lehibe ho an'izao tontolo izao, satria Izy Andriamanitra amin'ny alalan'ny Zanany no miditra eo amin'ny tantaram-piainantsika olombelona, hitondra fanavotana sy fiainam-baovao mba hahatonga ny Fanjakany ao am-pon'ny tsirairay sy ao amin'ny fiainantsika olombelona.