Nandao ny haratony izy ireo...

Alatsinainy 30 nôvambra 2020 — Masindahy André, Apôstôly — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 4, 18-22 — Avia hanaraka Ahy, hoy ny Tompo fa hataoko mpanarato olona ianareo.

Tohiny...

Alarobia 11 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 11, 28-30.
Indro ho avy ny Tompo hanavotra ny vahoakany, sambatra izay vonona hitsena Azy.

Talata 10 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 18, 12-14.
Tsy misy avelan'Andriamanitra ho very na iray aza. Sarobidy aminy ny tsirairay ka raha misy ny mania, tsy avelany fa tadiaviny. Indro ny avy ny Mpanjaka Tompon'ny tany ary Izy no hanafaka antsika amin'ny ziogam-panandevozana.

Alatsinainy 09 desambra 2019 - Herinandro faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 1, 26-38.
Mankalaza manetriketrika an'i Masina Maria notorontoronina tsy azon-keloka, Mpiaro voalohany an'i Madagasikara isika izao. Ny nahatorontoronina an'i Jesoa tao an-kibony ny Evanjely amin'izany.

Alahady 08 desambra 2019 - Alahady faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 3, 1-12.
Atolotra antsika amin'ity alahady faharoa amin'ny Fiavian'ny Tompo - Taona A ity, ny lohahevitra hoe "Mibebaha fa akaiky ny Mesia". Ambaran'ny Evanjely amintsika izao ny toriteny namabran'i Joany tany an'efitra.